TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2690/GSQL-GQ2
V/v thuê DNCX gia công

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH May YSS.
(Lô D6, KCN Mỹ Trung, Mỹ Lộc, Nam Định)

Trả lời công văn số 030518/CVHQ ngày 10/5/2018 của Công ty TNHH May YSS về hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, nhưng sau đó Công ty thuê DNCX gia công lại, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục thuê DNCX gia công hàng hóa đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, trước khi đưa nguyên liệu, vật tư cho Công ty TNHH Smart Shirt Garment Manufacturing Bảo Minh, Công ty thực hiện thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 41 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư và nhập khẩu sản phẩm gia công theo quy định tại Điều 67 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 43 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2. Về chính sách thuế đối với hàng hóa thuê DNCX gia công lại Bộ Tài chính đã có công văn số 6519/BTC-TCHQ ngày 19/05/2017 và Cục Thuế xuất nhập khẩu- Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4400/TXNK-CST ngày 09/11/2017 (gửi kèm) hướng dẫn. Do đó, đề nghị Công ty nghiên cứu 02 công văn dẫn trên để biết, thực hiện.

3. Trường hợp khi đưa nguyên liệu, vật tư gia công lại tại Công ty TNHH Smart Shirt Garment Manufacturing Bảo Minh (DNCX), Công ty không thực hiện thủ tục theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn này thì cơ quan hải quan sẽ căn cứ quy định Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2013/NĐ-CP để xử lý vi phạm.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH May YSS biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục Hải quan Hà Nam Ninh (để th/h);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2690/GSQL-GQ2 năm 2018 về thuê doanh nghiệp chế xuất gia công hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2690/GSQL-GQ2 Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày có hiệu lực 28/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2690/GSQL-GQ2 năm 2018 về thuê doanh nghiệp chế xuất gia công hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close