TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2692/GSQL-TH
V/v kinh doanh TNTX xăng dầu

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV TMDK Đồng Tháp.
(Đ/c: Số 140, Quốc lộ 30, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp)

Trả lời công văn số 305/TMDK ngày 16/8/2018 của Công ty TNHH MTV TMDK Đồng Tháp về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 35 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đề nghị Công ty TNHH MTV TMDK Đồng Tháp liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động mua xăng dầu của Công ty Total Trading Asia Pte. Ltd (Singapore) từ Singapore theo hình thức tạm nhập, lưu trữ hàng tại kho chứa của Công ty trong lãnh thổ Việt Nam, sau đó bán hàng cho Công ty Total Trading Asia Pte. Ltd (Singapore) theo hình thức tái xuất với chỉ định giao hàng tại Campuchia trên cơ sở hai hợp đồng ngoại thương riêng biệt.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV TMDK Đồng Tháp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2692/GSQL-TH năm 2018 về kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2692/GSQL-TH Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày có hiệu lực 28/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2692/GSQL-TH năm 2018 về kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close