TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2734/GSQL-GQ2
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời các công văn số 10348/HQHP-GSQL ngày 06/08/2018 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc thuê kho ngoài của DNCX và công văn số 10152/HQHP-GSQL ngày 01/8/2018 về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với vướng mắc nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu cung ứng cho hợp đồng gia công

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 40 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu trước khi ký kết hợp đồng gia công, bên nhận gia công được sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu này để cung ứng cho hợp đồng gia công. Trước khi sử dụng nguyên liệu, vật tư để cung ứng cho hợp đồng gia công thì tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này.

Vậy đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, khi thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ sử dụng mã loại hình B13, khi thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ sử dụng mã loại hình E21.

2. Đối với nguyên liệu, vật tư, sản phẩm của DNCX thuê kho bên ngoài để lưu giữ được quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, có quy định về thủ tục thuê kho và thủ tục quản lý đối với hàng hóa lưu giữ tại kho thuê, trách nhiệm của cơ quan hải quan, trách nhiệm của DNCX.

Mặt khác, DNCX có trách nhiệm sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đúng mục đích khai báo với cơ quan hải quan; thực hiện đầy đủ chế độ quản lý, chế độ kế toán, lưu giữ chứng từ, sổ sách, dữ liệu hàng hóa đưa ra, đưa vào và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra; thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Do vậy việc DNCX thuê kho ngoài đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TC (để theo dõi);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2734/GSQL-GQ2 năm 2018 về thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất và vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2734/GSQL-GQ2 Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày có hiệu lực 04/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2734/GSQL-GQ2 năm 2018 về thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất và vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close