BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2735/LĐTBXH-TE
V/v đề nghị phát sóng thông điệp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tình hình tai nạn đuối nước trẻ em trong dịp nghỉ hè và các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là vấn đề xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang được cộng đồng xã hội rất quan tâm. Các văn bản quy phạm pháp luật và Luật trẻ em năm 2016 đã quy định nhiều biện pháp, trách nhiệm của các cơ quan liên quan nhằm phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và bạo lực, xâm hại trẻ em. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức và kịp thời phổ biến kiến thức cho gia đình, xã hội về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã sản xuất 02 thông điệp về phòng, chống đuối nước trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, với thời lượng gần 60 giây/thông điệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Đài phát thanh và truyền hình địa phương phát sóng miễn phí 02 thông điệp này trên các kênh của Đài vào khung giờ phù hợp để nâng cao hiệu quả truyền thông trong toàn xã hội. Nội dung và sản phẩm thông điệp được gửi kèm theo Công văn này. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông, Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (điện thoại: 0804 8197).

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 2735/LĐTBXH-TE ngày 04/7/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Địa chỉ đường link các thông điệp về phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em.

Thông điệp truyền hình:

1. http://etv.treem.gov.vn/ vod/tabid/99/catid/3/itemid/9242/clip-thong-diep-bao-luc-tre-em.aspx

2. http://etv.treem.gov.vn/ vod/tabid/99/catid/3/itemid/ 9243/thong-diep-duoi-nuoc.aspx

Thông điệp phát thanh:

3. http://etv.treem.gov.vn/vod/tabid/99/catid/3/itemid/9248/thong-diep-phat-thanh-ve-bao-luc-tre-em.aspx

4. http://etv.treem.gov.vn/vod/tabid/99/catid/3/itemid/9247/thong-diep-phat-thanh-ve-duoi-nuoc.aspx

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông, Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (điện thoại: 0804 8197).

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2735/LĐTBXH-TE năm 2017 đề nghị phát sóng thông điệp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 2735/LĐTBXH-TE Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2735/LĐTBXH-TE năm 2017 đề nghị phát sóng thông điệp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close