TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2741/GSQL-GQ4
V/v đề nghị bảo vệ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhịp cầu thế giới.
(số 1A/254D Minh Khai, Phường Mai Động, Q Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời công văn số 240818/CV-WB ngày 24/8/2018 của Công ty Cổ phần Nhịp Cầu Thế Giới v/v nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục đề nghị kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Điều 74 Luật Hải quan, Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản nêu trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Quảng Ninh (để biết);
- Cục Hải quan Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2741/GSQL-GQ4 năm 2018 đề nghị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2741/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày có hiệu lực 04/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2741/GSQL-GQ4 năm 2018 đề nghị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close