BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2755/BVHTTDL-KHTC
V/v hướng dẫn nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Phúc đáp Công văn số 2010/SVHTT-CV ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội (Sở) về việc xin ý kiến Bộ hướng dẫn về quy trình tiêu hủy văn hóa phẩm nhập khẩu có nội dung vi phạm, không được phép lưu hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo xử lý các công việc chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở trong quá trình giải quyết hồ sơ nhập khẩu sản phẩm nghe nhìn có nội dung văn hóa, vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (thuộc khoản 3 Điều 8 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) của các doanh nghiệp trước, trong và sau quá trình thông quan theo đúng quy định pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở nghiên cứu các văn bản pháp luật về đầu tư, thương mại, hải quan, môi trường, pháp luật xuất nhập khẩu chuyên ngành và các văn bản quy định liên quan để hướng dẫn, giải quyết đề nghị của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Các đề nghị hướng dẫn, giải quyết không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và quản lý xuất nhập khẩu chuyên ngành của cơ quan văn hóa, đề nghị Sở hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Tổng cục hải quan, Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu và các cơ quan có thẩm quyền liên quan để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

2. Đối với những doanh nghiệp không thực hiện việc tái xuất, tiêu hủy các loại hàng hóa nêu tại mục 1 trên không đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn pháp luật quy định (doanh nghiệp phải nộp kết quả xử lý hàng hóa cho cơ quan hải quan, văn hóa), đề nghị Sở phối hợp, thông báo ngay cho cơ quan hải quan để cơ quan hải quan xử lý theo thẩm quyền quy định về việc kiểm tra, giám sát, xử lý kết quả kiểm tra hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu không đủ điều kiện nhập khẩu theo kết luận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

3. Trường hợp doanh nghiệp có các vi phạm thuộc hành vi xử lý hành chính đối với hàng hóa văn hóa xuất, nhập khẩu, về phổ biến lưu hành theo quy định tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ, đề nghị Sở xử lý theo thẩm quyền pháp luật quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của công an, thị trường, hải quan..., Sở cần có văn bản thông báo cho cơ quan có thẩm quyền đó để kịp thời giải quyết và phối hợp quản lý nhà nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội nghiên cứu và thực hiện theo đúng hướng dẫn quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KHTC, HN.8.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Liên

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2755/BVHTTDL-KHTC năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu 2755/BVHTTDL-KHTC Ngày ban hành 29/06/2017
Ngày có hiệu lực 29/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2755/BVHTTDL-KHTC năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Mục lục

Mục lục

Close