TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2771/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6100/HQHP - TXNK của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo công văn số 131/TCHQ - TXNK về việc thực hiện chỉ đạo về công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định dấu hiệu nghi vấn: Việc xác định dấu hiệu nghi vấn không chỉ căn cứ vào mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá mà phải thực hiện xác định dấu hiệu nghi vấn theo đúng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2018. Do đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện xác định dấu hiệu nghi vấn theo đúng quy định.

2. Đối với các trường hợp nêu tại điểm I và điểm II của công văn 6100/HQHP - TXNK ngày 15/05/2018: Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện kiểm tra sau thông quan ngay và gửi chi tiết kết quả kiểm tra theo mẫu báo cáo ban hành kèm theo công văn 312/TCHQ-TXNK ngày 23/11/2016 về Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan trước ngày 15/06/2018.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TGHQ (PLinh-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2771/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 2771/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 30/05/2018
Ngày có hiệu lực 30/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2771/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close