TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2774/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1082/HQHCM-TXNK ngày 23/4/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về trị giá hải quan đối với mặt hàng xe ô tô Suzuki của Công ty TNHH Việt Nam Suzuki nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Về việc chứng minh mối quan hệ đặc biệt giữa Công ty TNHH Việt Nam Suzuki và người bán không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để kiểm tra, xem xét. Trường hợp mối quan hệ đặc biệt giữa người mua và người bán ảnh hưởng đến trị giá giao dịch thì thực hiện bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc, trình tự các phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (Tâm-5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2774/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 2774/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 31/05/2018
Ngày có hiệu lực 31/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2774/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close