TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2792/GSQL-GQ5
V/v thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum;
- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Phước;
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;
- Cục Hải quan tỉnh An Giang;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5587/TCĐBVN-VT ngày 30/8/2018 của Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) về việc thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia trong tổng số 500 xe thực hiện theo Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký tại Hà Nội ngày 01/6/1998 và Nghị định thư ký tại Hà Nội ngày 10/10/2005.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải theo quy định, Cục Giám sát quản lý về Hải quan gửi danh sách các phương tiện thay thế (kèm theo bản photo công văn số 5587/TCĐBVN-VT) để Cục Hải quan các tỉnh có biên giới đường bộ tiếp giáp Campuchia biết, thực hiện thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới theo quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ5 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2792/GSQL-GQ5 năm 2018 thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2792/GSQL-GQ5 Ngày ban hành 07/09/2018
Ngày có hiệu lực 07/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2792/GSQL-GQ5 năm 2018 thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close