VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2796/VPCP-QHQT
v/v Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 16

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 2100/BCT-XTTM ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 16 (CAEXPO 2019), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai chuẩn bị việc Việt Nam tham gia Hội chợ, tổ chức các hoạt động liên quan và cử Lãnh đạo Bộ tháp tùng Lãnh đạo Chính phủ tham dự các hoạt động chính tại Hội chợ CAEXPO 2019.

2. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công Thương chuẩn bị, bố trí chương trình tham dự các hoạt động chính tại Hội chợ CAEXPO 2019 và CABIS 2019 của Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam; Cử lãnh đạo Bộ tháp tùng Lãnh đạo Chính phủ tham dự các hoạt động chính của Hội chợ; Dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ tại Lễ Khai mạc Hội chợ CAEXPO 2019 và CABIS 2019.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, chỉ đạo các đơn vị đầu mối thuộc Bộ chuẩn bị nội dung phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại Hội chợ; chuẩn bị nội dung và cử đại diện tham dự Hội thảo xúc tiến đầu tư giữa các nước ASEAN và Trung Quốc; cử Lãnh đạo Bộ tháp tùng lãnh đạo Chính phủ tham dự các hoạt động chính tại Hội chợ.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cung cấp thông tin quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam tại Hội chợ.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Công Thương triển khai việc xây dựng Khu trưng bày quốc gia chủ đề “Thành phố Đẹp” quảng bá tỉnh An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung, tổ chức Lễ khai trương và các hoạt động phụ trợ như biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động giới thiệu, quảng bá tiềm năng thương mại, du lịch và đầu tư... nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá Khu trưng bày quốc gia Việt Nam; cử Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháp tùng Lãnh đạo Chính phủ tham dự các hoạt động chính tại Hội chợ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Vụ TH, Cục QT, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (2).NT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2796/VPCP-QHQT năm 2019 về Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 16 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 2796/VPCP-QHQT Ngày ban hành 08/04/2019
Ngày có hiệu lực 08/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2796/VPCP-QHQT năm 2019 về Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 16 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close