TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2799/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu túi, bao bì đựng huyết thanh

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Maruwn Logistics Việt Nam.

(địa chỉ: tầng 7, tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 02-CV/2018 ngày 6/7/2018 của Công ty TNHH Maruwn Logistics Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu tấm màng bằng Plastic từ Trung Quốc để làm túi, bao bì đựng thuốc và huyết thanh. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 103 Luật Dược; khoản 2, khoản 10 Điều 2 Luật Dược; căn cứ ý kiến của Cục quản lý Dược - Bộ Y tế tại công văn số 16270/QLD-PCD ngày 20/8/2018 thì huyết thanh đã được bào chế thành thành phẩm dùng với mục đích phòng bệnh, chuẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người thì được coi là thuốc.

Dọ vậy, trường hợp Công ty nhập khẩu bao bì tiếp xúc trực tiếp với huyết thanh được sử dụng làm thuốc thì phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo quy định tại Điều 86, Điều 88 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ.

Trường hợp Công ty nhập khẩu bao bì tiếp xúc trực tiếp với huyết thanh nhưng không phải là thuốc thì đề nghị liên hệ với Bộ Y tế để được hướng dẫn cụ thể về chính sách mặt hàng khi nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 16270/QLD-PCD ngày 20/8/2018 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo)
- Cục Quản lý Dược, Vụ Trang Thiết bị và Công trình Y tế (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2799/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu túi, bao bì đựng huyết thanh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2799/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 10/09/2018
Ngày có hiệu lực 10/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2799/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu túi, bao bì đựng huyết thanh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close