TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2803/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan.

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 682/HQLC-NV ngày 15/5/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc xác định dấu hiệu nghi vấn về trị giá khai báo, tham vấn giá. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra trị giá hải quan do người khai hải quan khai trên tờ khai hải quan để xác định các trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo. Các trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo được quy định tại Khoản 2 Điều 55 Quy trình số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 25, Điều 142, Điều 143 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Khi xác định trị giá hải quan phải căn cứ trình tự, nguyên tắc, phương pháp quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và thu thập các nguồn thông tin quy định tại Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2015 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn về trị giá hải quan để thực hiện xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

Đối với ý kiến về các trường hợp chấp nhận trị giá khai báo sau tham vấn, chuyển sau thông quan dẫn đến tình trạng kiểm tra nhiều lần, lặp đi lặp lại, chồng chéo giữa các bộ phận thuộc chi cục: Hiện nay, để xử lý vấn đề này tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng khâu thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TGHQ (Tâm-5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2803/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 2803/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 31/05/2018
Ngày có hiệu lực 31/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2803/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close