VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2803/VPCP-QHĐP
V/v xử lý các kiến nghị của Tỉnh ủy Hòa Bình

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Về một số kiến nghị của Tỉnh ủy Hòa Bình tại Thông báo số 95-TB/VPTW ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021: Giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, trình Chính phủ ban hành trước ngày 15 tháng 4 năm 2019

2. Về tăng cường phân cấp, phân quyền thực chất và mạnh hơn, nhất là trong quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển, ngân sách Nhà nước, đất đai, tài nguyên, hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công và tổ chức bộ máy, cán bộ để phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong lãnh đạo, quản lý, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế: Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao để chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xử lý theo quy định pháp luật.

3. Về đề nghị có sự thống nhất trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xử lý theo quy định pháp luật.

4. Về việc thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, có quy định liên quan đến quy định sử dụng xe ô tô của Văn phòng Tỉnh ủy: Giao Bộ Tài chính nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong Quý 2 năm 2019.

5. Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức: Giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 2019.

6. Về việc ban hành Thông tư hướng dẫn quy định cơ chế tự chủ trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; hướng dẫn định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý: Giao các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông căn cứ theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao để sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện.

7. Về đề nghị xem xét giao kế hoạch vốn ODA hằng năm đảm bảo theo tiến độ của Hiệp định đã ký kết; hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng (khoảng 300 tỷ đồng) từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án cầu Hòa Bình 2; chủ trương để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình làm việc với nhà tài trợ Đài Loan để vay vốn ODA thực hiện đầu tư dự án cầu Hòa Bình 4 nhằm kết nối 02 tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và Thành phố Hòa Bình - huyện Mộc Châu: Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 488/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2018; khẩn trương có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình trước ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Thông báo số 95-TB/TW ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Trung ương Đảng)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư;
- TTg, các PTTg CP;
- Văn phòng TW Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, KGVX, TCCV, V.I, NC, NN, CN;
- Lưu: VT, QHĐP (03) Thuy

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2803/VPCP-QHĐP năm 2019 xử lý kiến nghị của Tỉnh ủy Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 2803/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 08/04/2019
Ngày có hiệu lực 08/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2803/VPCP-QHĐP năm 2019 xử lý kiến nghị của Tỉnh ủy Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close