TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH RainBow Logistics Việt Nam.
(Đ/c: 20/27/18 Lạch Chay, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 090418 ngày 04/9/2018 của Công ty TNHH RainBow Logistics Việt Nam về ngày hóa đơn trên C/O khác với ngày hóa đơn trên hóa đơn thương mại, Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định kiểm tra hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu:

“1. Khi kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan kiểm tra để xác định các tiêu chí phải được khai đầy đủ trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các tiêu chí khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải phù hợp với chứng từ khác trong hồ sơ hải quan. Người khai hải quan không được tự ý sửa chữa các nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, trừ trường hợp việc sửa chữa do chính cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện theo quy định pháp luật và quy định tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”.

Đối với vướng mắc của Công ty, do Công ty không gửi đủ hồ sơ (bản sao C/O mẫu E) nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan chưa có căn cứ để trả lời cụ thể. Đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xử lý.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c: PTCT-Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2825/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2825/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 11/09/2018
Ngày có hiệu lực 11/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2825/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close