VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/VPCP-CN
V/v báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất lựa chọn địa điểm để xem xét khả năng bố trí xây dựng cảng thay thế Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Về đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 62/BCT-KH ngày 04 tháng 01 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 562/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 01 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 613/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 01 năm 2019), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 395/BNN-KH ngày 21 tháng 01 năm 2019), Quốc phòng (Công văn số 1084/BQP-TM ngày 29 tháng 01 năm 2019), Xây dựng (Công văn số 243/BXD-HTKT ngày 31 tháng 01 năm 2019), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 395/BVHTTDL-DSVH ngày 28 tháng 01 năm 2019), Công an (Công văn số 353/BCA-ANKT ngày 11 tháng 02 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 677/BTNMT-KHTC ngày 18 tháng 02 năm 2019), Tài chính (Công văn số 2883/BTC-QLCS ngày 14 tháng 3 năm 2019) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Công văn số 1197/UBND-QH1 ngày 28 tháng 02 năm 2019); đồng thời, căn cứ ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp ngày 01 tháng 4 năm 2019 (do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì, tổ chức tại Trụ sở Chính phủ; tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) về báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất lựa chọn địa điểm để xem xét khả năng bố trí xây dựng cảng thay thế Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp tục thực hiện các nội dung công việc sau:

a) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế; nghiên cứu bố trí vị trí cảng xăng dầu phù hợp với yêu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu về đảm bảo phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, đồng thời không gây ảnh hưởng đến các công trình quan trọng trong khu vực;

b) Chú trọng đầu tư các trang thiết bị đảm bảo phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quản lý khai thác, sử dụng và vận hành Bến cảng xăng dầu B12;

c) Tổ chức nghiên cứu các vị trí phù hợp trong từng giai đoạn để thay thế Bến cảng xăng dầu B12; xây dựng kế hoạch thực hiện việc di dời Bến cảng này theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh lưu ý, bảo đảm dành quỹ đất phù hợp để đầu tư xây dựng cảng xăng dầu.

3. Để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế (mà Việt Nam là thành viên) về bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xăng, dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện quản lý khai thác, sử dụng và vận hành Bến cảng xăng dầu B12 đảm bảo an toàn tuyệt đối; có các biện pháp phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường; bảo đảm hiệu quả kinh doanh và chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn, ô nhiễm môi trường (nếu có) theo đúng các quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
-Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NN, NC, TH;
- Lưu: VT, CN(2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2825/VPCP-CN năm 2019 về báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất lựa chọn địa điểm để xem xét khả năng bố trí xây dựng cảng thay thế Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 2825/VPCP-CN Ngày ban hành 08/04/2019
Ngày có hiệu lực 08/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2825/VPCP-CN năm 2019 về báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất lựa chọn địa điểm để xem xét khả năng bố trí xây dựng cảng thay thế Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close