TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2829/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu theo quyền của DN FDI

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.
(KCN Đồng An, P. Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 280818/PGI-CV ngày 28/8/2018 của Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương về việc xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu theo quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xuất khẩu hàng hóa theo quyền xuất khẩu đối với hàng hóa đã nhập khẩu theo quyền nhập khẩu

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2018/QH14 thì quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện gồm: thực hiện quyền xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu, được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng.

Như vậy, đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp thuộc đối tượng theo quy định nêu trên thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, hồ sơ hải quan không yêu cầu có văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (trừ trường hợp hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này), mã loại hình khi tái xuất nguyên trạng hàng hóa là B13- xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu.

2. Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty vừa có hoạt động sản xuất xuất khẩu, sản xuất bán nội địa, kinh doanh hàng hóa theo quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, do đó đề nghị Công ty căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để tổ chức theo dõi hoạt động theo từng loại hình tương ứng theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục hải quan theo từng loại hình tương ứng.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành - PTCT (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2829/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu theo quyền của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2829/GSQL-GQ2 Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2829/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu theo quyền của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close