VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2836/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo.

Về một số nội dung thông tin báo chí đã phản ánh dưới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xử lý trong chỉ đạo, điều hành về nội dung báo điện tử Tiền phong số ngày 03 tháng 4 năm 2019 nêu: Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp phát triển du lịch xanh do xung đột lợi ích kinh tế giữa các chủ thể kinh tế và các ngành.

2. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu nội dung báo điện tử Đấu thầu số ngày 03 tháng 4 năm 2019 để có giải pháp giải quyết vấn đề thiếu nhân lực về dữ liệu lớn (Big data), đào tạo nhân lực phục vụ cuộc cách mạng số.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX(3).đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2836/VPCP-KGVX năm 2019 xử lý thông tin báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 2836/VPCP-KGVX Ngày ban hành 08/04/2019
Ngày có hiệu lực 08/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2836/VPCP-KGVX năm 2019 xử lý thông tin báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close