TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc hàng hóa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 898/HQQNg-NV ngày 8/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 28/7/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 5010/TCHQ-GSQL hướng dẫn nội dung liên quan việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu công văn số 5010/TCHQ-GSQL dẫn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 5010/TCHQ-GSQL ngày 28/7/2017).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Bà Kiều Mỹ Linh (đ/c: số nhà 104, B2B, ngõ Trại Găng, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) (thay trả lời);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2859/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc hàng hóa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2859/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2859/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc hàng hóa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close