TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2895/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 10687/HQHP-GSQL ngày 13/8/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về báo cáo một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ đưa hàng về bảo quản và kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa

Ngày 07/9/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5245/TCHQ-GSQL trả lời một số vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải Phòng liên quan đến các quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

2. Về việc kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất, năng lực gia công, sản xuất

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 về khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định này.

Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 về doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Như vậy, hoạt động của DNCX chính là để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Do đó, việc quản lý nguyên liệu, vật tư đối với DNCX thực hiện theo các quy định tại Mục 6 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CPkhoản 17, khoản 18 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP; Điều 55, 56, 57, 58, 59, 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 35, 36, 37, 38, 39 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Về chính sách thuế thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Về việc hủy tờ khai trùng thông tin

Cục GSQL về Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc và hiện đã có Tờ trình báo cáo Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thể.

4. Khai bổ sung tờ khai sau khi cơ quan hải quan từ chối C/O làm tăng số tiền thuế phải nộp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Điểm d khoản 1 Điều 3 về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính quy định: Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 127/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP) đối với vi phạm quy định về khai thuế đã quy định: Phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế đối với một trong các hành vi vi phạm: Không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng người nộp thuế đã tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan và trước thời điểm thông quan hàng hóa.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ vụ việc cụ thể, đối chiếu với trường hợp nêu trên để xác định doanh nghiệp có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Lưu: VT,GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2895/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2895/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày có hiệu lực 14/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2895/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close