TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2897/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1406/HQĐNa-GSQL ngày 23/7/2018 và công văn số 1568/HQĐNa-GSQL ngày 14/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Thông tư 39), Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khai báo số định danh hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu (mục I.1 công văn số 1406/HQĐNa-GSQL, ngày 23/7/2018 và mục 1 công văn số 1568/HQĐNa-GSQL ngày 14/8/2018)

Việc khai thông tin số quản lý hàng hóa theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC nhằm phục vụ cho việc giám sát, quản lý hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan, hạn chế tờ khai trùng, tờ khai ảo trên hệ thống. Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC không loại trừ đối với hàng hóa XNK tại chỗ, do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định trên để thực hiện.

2. Về việc hủy tờ khai nhập khẩu quá hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai (mục I.2 công văn số 1406/HQĐNa-GSQL ngày 23/7/2018)

Hiện Tổng cục Hải quan đã triển khai và đưa vào vận hành Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không, khi thực hiện hủy tờ khai đối với các trường hợp tờ khai hải quan quá thời hạn 15 ngày hoặc hủy theo đề nghị của người khai hải quan theo quy định tại điểm b.1 khoản 2 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC, đề nghị Cục Hải quan TP.HCM -hướng dẫn các Chi cục Hải quan tra cứu thông tin hàng hóa đưa vào (get in), đưa ra (get out) khu vực kho bãi cảng trên Hệ thống này để xác định thực tế hàng hóa xuất khẩu đã vận chuyển đến cửa khẩu xuất và hàng hóa nhập khẩu đã đến cửa khẩu nhập hay chưa và các thông tin có liên quan khác trong từng trường hợp hủy tờ khai cụ thể để làm căn cứ thực hiện việc hủy tờ khai.

3. Về cảnh báo có thông tin mới khai trên hệ thống cần duyệt (mục II.1 công văn số 1406/HQĐNa-GSQL ngày 23/7/2018)

Việc xử lý đối với thông báo cáo sở sản xuất, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Chi cục trực thuộc phân công công chức thực hiện theo quy định; Về chức năng cảnh báo có thông tin mới khai trên hệ thống cần xử lý, Cục GSQL về Hải quan ghi nhận và sẽ phối hợp với Cục CNTT&TKHQ để nâng cấp Hệ thống để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.

4. Về các chức năng tra cứu, khai thác của Hệ thống GC, SXXK (mục II.2 công văn số 1406/HQĐNa-GSQL ngày 23/7/2018)

Cục GSQL về Hải quan ghi nhận và sẽ phối hợp với Cục CNTT&TKHQ để nâng cấp Hệ thống để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.

5. Về kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với hàng nhập khẩu là động cơ điện (công văn số 1568/HQĐNa-GSQL ngày 14/8/2018)

Ngày 28/7/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 5010/TCHQ-GSQL hướng dẫn nội dung liên quan việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Theo đó, “đối với hàng hóa thuộc danh mục kiểm tra hiệu suất năng lượng, doanh nghiệp nộp văn bản xác nhận đăng ký công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương (bản sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp) cho cơ quan hải quan để xem xét giải quyết thủ tục thông quan. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng trực tiếp với Bộ Công Thương”.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nghiên cứu công văn số 5010/TCHQ-GSQL dẫn trên để thực hiện. Đối với kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị “Mở rộng đơn vị kiểm tra, nên bố trí thêm các đơn vị kiểm tra đặt tại miền Nam”, Cục GSQL về Hải quan ghi nhận và sẽ có văn bản kiến nghị với Bộ Công Thương.

6. Về việc kiểm hóa hộ đối với hàng hóa xuất khẩu (công văn số 1568/HQĐNa-GSQL ngày 14/8/2018)

Hiện Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thể theo hướng cho phép Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa kiểm tra thực tế theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (kiểm hóa hộ) đối với các lô hàng xuất khẩu.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2897/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2897/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày có hiệu lực 14/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2897/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close