TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2904/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng phân bón

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 933/HQĐL-NV ngày 05/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk báo cáo vướng mắc kiểm tra chất lượng phân bón, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (sửa đổi điều 3 Nghị định 132/2008/NĐ-CP) quy định:

“3. Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và mã số HS phù hợp với Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm theo thuyết minh lý do lựa chọn sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này.

4. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp, thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”.

Căn cứ quy định dẫn trên, các Bộ, ngành có trách nhiệm ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 và quy định biện pháp quản lý. Tuy nhiên, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 và biện pháp quản lý theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Do vậy, trong khi chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 và biện pháp quản lý theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, việc kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng phân bón thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ và Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng cục Hải quan đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, tại dự thảo Quyết định giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, đôn đốc các Bộ, ngành về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 và biện pháp quản lý theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì đánh giá Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa để làm cơ sở xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung. Cục Giám sát quản lý về Hải quan xin ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk để tổng hợp, có kiến nghị trong quá trình tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2904/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chất lượng phân bón do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tên tiếng Anh Thông tư 24/2017/TT-NHNN về quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Số hiệu 2904/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày có hiệu lực 14/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2904/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chất lượng phân bón do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close