TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2920/GSQL-GQ2
V/v định mức sản phẩm xuất khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Shiseido Việt Nam.
(đ/c: lô 231-233-235-237, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 64/2018/ADM-OUT ngày 07/9/2018 của Công ty TNHH Shiseido Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc định mức thực tế sản xuất hàng hóa gia công, hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 6 khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lưu giữ định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư, định mức thực tế cho từng mã sản phẩm cùng với các dữ liệu, chứng từ, tài liệu liên quan đến việc xác định định mức và xuất trình cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định của pháp luật. Đồng thời doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất theo năm tài chính đối với từng mã sản phẩm cho cơ quan hải quan khi báo cáo quyết toán. Trường hợp một mã sản phẩm có chu kỳ sản xuất ít hơn 01 năm tài chính nhưng liên tục được sản xuất trong nhiều năm thì doanh nghiệp có trách nhiệm mỗi năm tài chính lập một định mức thực tế để thông báo với cơ quan hải quan. Việc lập định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo năm tài chính đã được hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 16/ĐMTT/GSQL.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty TNHH Shiseido Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT,GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2920/GSQL-GQ2 năm 2018 về định mức sản phẩm xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2920/GSQL-GQ2 Ngày ban hành 18/09/2018
Ngày có hiệu lực 18/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2920/GSQL-GQ2 năm 2018 về định mức sản phẩm xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close