TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2927/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu thuốc lá điện tử để bán tại cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1594/HQĐNg-GSQL ngày 31/8/2018 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng báo cáo vướng mắc liên quan đến việc nhập khẩu thuốc lá điện tử bán tại cửa hàng miễn thuế trong nội thành. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ thì việc quản lý nhập khẩu sản phẩm thuốc lá để bán tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo Giấy phép của Bộ Công thương quy định tại Điều 5 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ.

Vì vậy đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng hướng dẫn doanh nghiệp xin Giấy phép của Bộ Công thương theo quy định. Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu thuốc lá điện tử để bán tại cửa hàng miễn thuế khi giấy phép của Bộ Công thương có quy định về nhập khẩu thuốc lá điện tử.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cục (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL.An (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2927/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu thuốc lá điện tử để bán tại cửa hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2927/GSQL-GQ3 Ngày ban hành 18/09/2018
Ngày có hiệu lực 18/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2927/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu thuốc lá điện tử để bán tại cửa hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close