TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2930/GSQL-GQ3
V/v địa điểm lưu kho của Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không VN

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2212/HQHCM-GSQL ngày 15/8/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc địa điểm lưu kho của Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam sử dụng mã dùng chung 02B1OZZ của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê hải quan đã thay phần ghi chú địa điểm “Địa điểm tập kết hàng XK TCS” thành “Địa điểm tập kết hàng - Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất” tại bảng mã “Địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu”.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Văn phòng Tổng cục (để theo dõi);
- Lưu: VT,GQ3 (3b).

Q. CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2930/GSQL-GQ3 năm 2018 về địa điểm lưu kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2930/GSQL-GQ3 Ngày ban hành 19/09/2018
Ngày có hiệu lực 19/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2930/GSQL-GQ3 năm 2018 về địa điểm lưu kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close