BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2944/TCT-TNCN
V/v vướng mắc chính sách thuế TNCN, thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3632/CT-TNCN đề ngày 01/06/2017 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn về việc vướng mắc chính sách thuế TNCN, thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với các cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài làm việc cho Công ty TNHH Jahwa Vina.

Việc xác định cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài làm việc cho Công ty TNHH Jahwa Vina là người lao động nước ngoài hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan lao động - thương binh & xã hội.

2. Về khoản lợi ích nhà ở, điện nước và các dịch vụ khác kèm theo (nếu có).

- Căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN người lao động.

3. Về việc xác định chi phí khấu hao nhà ở cho cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4723/TCT-CS ngày 27/10/2014 trả lời Công ty TNHH Maruichi Sun Steel, địa chỉ kinh doanh tại khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và gửi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
Nguyễn Thị Hạnh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2944/TCT-TNCN năm 2017 chi phí nhà ở cho cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 2944/TCT-TNCN Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2944/TCT-TNCN năm 2017 chi phí nhà ở cho cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close