BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2955/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7164/CT-TTr2 ngày 27/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH PROCTER& GAMBLE Đông Dương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ tiết c5, điểm c, khoản 1, mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ các quy định nêu trên và báo cáo của Cục Thuế, trường hợp Công ty TNHH PROCTER& GAMBLE Đông Dương mua sắm tài sản, hàng hóa trước niên độ năm 2012 để phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng bị tổn thất do hỏa hoạn ngày 09/02/2012, số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản thiệt hại do bị hỏa hoạn đã kê khai khấu trừ, hoàn thuế trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn thì Công ty không phải điều chỉnh, tính nộp lại số thuế GTGT đầu vào này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (BTC);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2955/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 2955/TCT-KK Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2955/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close