VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2981/VPCP-NN
V/v mời chủ trì Hội nghị

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Về đề nghị của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp tại văn bản số 790-CV/TU ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc tổ chức Diễn đàn “Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương về đề nghị của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Diễn đàn “Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long”. Thời gian tổ chức Diễn đàn dự kiến từ 8h00 ngày 16 tháng 4 năm 2019, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị nội dung, tài liệu, công tác hậu cần, đảm bảo Diễn đàn được tổ chức hiệu quả, thiết thực.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị tài liệu và báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội bao gồm cả báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kết hợp và chuẩn bị tốt chương hình làm việc với tỉnh về kinh tế - xã hội, báo cáo chuyên đề về tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, sơ kết Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014; kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh và chuẩn bị tổ chức Diễn đàn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TNMT, CT, GTVT, KHCN;
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, các Vụ: QHĐP, ĐMDN, KTTH, TH; Cục QT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02). Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2981/VPCP-NN năm 2019 về mời chủ trì Hội nghị Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 2981/VPCP-NN Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày có hiệu lực 12/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2981/VPCP-NN năm 2019 về mời chủ trì Hội nghị Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close