BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3087/BTP-TĐKT
V/v hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng thời để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Pháp luật 05 năm qua, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là các cơ quan, tổ chức, địa phương) tiến hành khen thưởng theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen vào dịp tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018.

Để có cơ sở lựa chọn, xét khen thưởng, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc khen thưởng thực hiện như sau:

I. KHEN THƯỞNG THEO THẨM QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ kết quả 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật, kết quả thực hiện đợt thi đua do Bộ Tư pháp phát động, đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương chủ động xét, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Pháp luật thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý.

II. XÉT TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

1. Đối tượng và chỉ tiêu khen thưởng

Trên cơ sở tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại mục 2 phần II Công văn này, mỗi cơ quan, tổ chức, địa phương lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân xuất sắc nhất (ưu tiên tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, công tác) trong 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật và đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét tặng Bằng khen. Qua chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi tình hình triển khai Ngày Pháp luật trên toàn quốc, Bộ Tư pháp sẽ lựa chọn, xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho 35 tập thể, 35 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các tập thể, cá nhân được các cơ quan, tổ chức, địa phương giới thiệu, đề nghị.

2. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen

Bằng khen của “Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

2.1. Tiêu chuẩn đối với tập thể

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ triển khai 05 năm Ngày Pháp luật và đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018:

+ Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản: Công văn hướng dẫn, Quyết định ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật của bộ, ngành, đoàn thể và UBND các cấp phê duyệt hàng năm.

+ Nội dung triển khai: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các điểm mới, các quy định gắn với đời sống hàng ngày của nhân dân, với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng xã hội tự học tập, tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật; đảm bảo có sự gắn kết giữa công tác xây dựng với tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật gắn với nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ và Nhân dân.

+ Hình thức triển khai: Triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của mỗi Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương qua các hình thức truyền thống: tổ chức Lễ mít tinh, cổ động, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến pháp luật lưu động, triển lãm, trưng bày...; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, linh hoạt, chủ động và sáng tạo trong triển khai các mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội để đưa pháp luật đến với người dân; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả cho các đơn vị, địa phương tham khảo, học hỏi; xác định hưởng ứng Ngày pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân; huy động được các nguồn kinh phí khác (hỗ trợ của doanh nghiệp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân) cho triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có cá nhân vi phạm kỷ luật phải bị xử lý từ hình thức khiển trách trở lên.

- Được cơ quan, tổ chức, địa phương bình xét, suy tôn.

2.2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân

- Tham gia hưởng ứng tích cực, đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật và đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018:

+ Có sáng kiến, đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương;

+ Nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết trong triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật theo nhiệm vụ được giao.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Được cơ quan, tổ chức, địa phương bình xét, suy tôn.

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Đối với khen thưởng theo thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, địa phương

Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Đối với đề nghị tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”

Hồ sơ đề nghị xét, tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được lập thành 01 bộ, gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 15/10/2018 để tổng hợp, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen của Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương;

- Biên bản họp xét, suy tôn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực Ngày Pháp luật và đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 do Bộ Tư pháp phát động;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận, ký tên, đóng dấu theo quy định.

Nội dung báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân phải nêu được kết quả nổi bật theo sát các tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại mục 2 phần II của Công văn này.

Lưu ý: Ngoài bộ hồ sơ chính gửi theo đường công văn, đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đồng thời gửi file điện tử của hồ sơ đề nghị khen thưởng vào hộp thư điện tử theo địa chỉ: [email protected].

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

(Trong trường hợp cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thùy Nhung - Chuyên viên Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp -SĐT cơ quan: 024.62739468 - SĐT di động: 0973787713).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3087/BTP-TĐKT năm 2018 hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu 3087/BTP-TĐKT Ngày ban hành 20/08/2018
Ngày có hiệu lực 20/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3087/BTP-TĐKT năm 2018 hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close