BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3126/BTP-BTTP
V/v triển khai thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Bộ Tư pháp, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất đã phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện một số công việc như Quyết định ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai chuẩn bị tổ chức Đại hội, Quyết định về việc thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và một số công việc khác.

Việc tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất (Đại hội) để thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đối với hoạt động công chứng nói riêng, ngành tư pháp nói chung. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số việc như sau:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến đến đội ngũ công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các nội dung sau đây:

1.1. Nội dung Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

1.2. Thông tin về việc Đại hội thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2018 (theo Kế hoạch chi tiết triển khai chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất ban hành kèm theo Quyết định số 991/QĐ-BCĐ ngày 4/5/2018 của Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc).

(Xin gửi kèm Quyết định số 132/QĐ-TTg và Quyết định số 991/QĐ-BCĐ).

Theo quy định thì Hiệp hội công chứng viên Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động, hoạt động của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

2. Ngày 02/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BTP về việc thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam (có danh sách kèm theo). Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam gồm 20 thành viên là công chứng viên đang hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ nay đến Đại hội, Ban vận động đã và đang phải thực hiện một số công việc theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo Đại hội, cần đầu tư thời gian, công sức mới hoàn thành nhiệm vụ, do vậy, đề nghị Sở Tư pháp nơi có các công chứng viên là thành viên Ban vận động hỗ trợ, tạo Điều kiện để các thành viên Ban vận động hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cho Đại hội thành công.

3. Sau khi Ban chỉ đạo Đại hội, Ban vận động gửi văn bản về các địa phương để hướng dẫn bầu hoặc cử Đại biểu tham dự Đại hội, các tài liệu của Đại hội (Dự thảo Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Dự thảo Báo cáo chính trị và các tài liệu có liên quan), đề nghị Sở Tư pháp chủ trì hoặc phối hợp với Hội công chứng viên (trong trường hợp địa phương đã có Hội công chứng viên) tổ chức để các công chứng viên bầu hoặc cử Đại biểu tham dự Đại hội, tham gia góp ý kiến các tài liệu đúng theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo, Ban vận động.

Bộ Tư pháp đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐHĐBCCVTQLTN;
- Ban vận động TLHHCCVVN;
- Các Hội công chứng viên;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3126/BTP-BTTP năm 2018 về triển khai thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu 3126/BTP-BTTP Ngày ban hành 22/08/2018
Ngày có hiệu lực 22/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3126/BTP-BTTP năm 2018 về triển khai thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close