TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3126/GSQL-GQ4
V/v bổ sung C/O mẫu EAV

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tân Hà Kiều
(Đ/c: TT Minh Tân, Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương)

Trả lời công văn số 19.09.18/CV-TCHQ của Công ty Cổ phần Tân Hà Kiều đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét thời điểm nộp C/O form EAV và cho phép công ty Tân Hà Kiều được nộp bổ sung C/O form EAV cho lô hàng than anthracite thuộc tờ khai 103099886565/A11 ngày 09/07/2018 mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Thời điểm nộp C/O mẫu EAV để được hưởng ưu đãi thuế quan được quy định tại Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu và Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ Công Thương. Theo đó, để được hưởng ưu đãi thuế quan, C/O mẫu EAV phải được nộp tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Do vậy, đề nghị công ty thực hiện theo quy định nêu trên.

Trường hợp công ty còn vướng mắc liên quan đến nội dung này, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối về xuất xứ của Việt Nam để được hướng dẫn thêm.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3126/GSQL-GQ4 năm 2018 bổ sung C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3126/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3126/GSQL-GQ4 năm 2018 bổ sung C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close