TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3130/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Hải Hưng.
(Đ/c: LK24-No08, Khu đất dịch vụ 20A-20B, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2018 CV-HH ngày 20/9/2018 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Hải Hưng đề nghị xem xét lại việc từ chối C/O mẫu E số tham chiếu E184421105600513 cấp ngày 14/8/2018. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại văn bản số 01/2018 CV HH nêu trên, đơn vị có đề cập đến thông tin Công ty TNHH XNK Thương mại Guangzhou Tongan đứng tên trên ô số 1 thuộc C/O là đơn vị được ủy quyền là chưa đúng quy định tại Hiệp định Thương mại tự do ASEAN Trung Quốc.

2. Trong trường hợp mua bán ba bên thì việc không tích vào ô số 13 là chưa phù hợp quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương.

Do vậy, Cục Hải quan TP Hải Phòng chưa chấp nhận C/O và từ chối C/O là đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Văn phòng Tổng cục (để biết);
- Cục Hải quan TP Hải Phòng (để th/hiện);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3130/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3130/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3130/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close