BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3137/TCT-KK
V/v xử lý dữ liệu trên ứng dụng TMS đối với người nộp thuế đã đóng MST

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Gia Lai;
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 826/CT-KK&KTT ngày 04/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xử lý nợ phát sinh khi chuẩn hóa dữ liệu TMS đối với người nộp thuế là Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (TP. Hà Nội), mã số thuế 5400240573-004. Trong đó, theo phản ánh của Cục Thuế thì dữ liệu nộp thừa trên sổ thuế (sổ theo dõi thu nộp) sau khi chuyển đổi chuyển thành dữ liệu nợ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc chuyển đổi dữ liệu số phải nộp và số nộp thừa từ ứng dụng Quản lý thuế (QLT) sang ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) được thực hiện căn cứ dữ liệu sổ theo dõi nợ của người nộp thuế (trên sổ nợ, số nộp thừa được theo dõi ngầm trong hệ thống).

Do đó, nguyên nhân dẫn đến chênh lệch số liệu trên sổ thuế trước và sau khi chuyển đổi ứng dụng là do việc chuẩn hóa dữ liệu sổ thuế và sổ theo dõi nợ đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (TP. Hà Nội) tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai chưa đảm bảo chính xác theo yêu cầu của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1569/TCT-CNTT ngày 23/4/2015 về chuẩn bị triển khai ứng dụng TMS cho 17 Cục Thuế Miền Trung và Nam Trung Bộ:

“... Cục Thuế, các Chi cục Thuế rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu quản lý thuế trên các ứng dụng quản lý thuế hiện hành (QLT, QCT, VATCC, QLN, PNN) đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi chuyển đổi vào hệ thống mới. Dữ liệu trên ứng dụng hiện hành (QLT, QCT, VAT, PNN) là căn cứ để tổ triển khai Tổng cục Thuế thực hiện chuyển đổi sang hệ thống quản lý thuế tập trung TMS, do vậy việc chuẩn hóa dữ liệu của Cơ quan Thuế phải thực hiện trên hệ thống ứng dụng hiện hành.

Theo kết quả tra cứu trên ứng dụng TMS đến thời điểm hiện tại, Chi nhánh Công ty cổ phần Someco Sông Đà (TP. Hà Nội) đã hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế tại Chi cục Thuế huyện Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh từ ngày 02/08/2010, nhưng còn phát sinh nghĩa vụ thuế tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai và Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhằm chuẩn hóa dữ liệu trên ứng dụng TMS, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện:

1. Rà soát, xác định lại nghĩa vụ chính xác của Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (TP. Hà Nội) để làm căn cứ tất toán nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế do người nộp thuế đã hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

2. Sau khi xác định được nghĩa vụ chính xác của người nộp thuế, Cục Thuế có văn bản gửi Tổng cục Thuế đề nghị hỗ trợ khôi phục trạng thái mã số thuế để xử lý, Điều chỉnh dữ liệu có thời hạn và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc Điều chỉnh dữ liệu của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- QLN, CNTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3137/TCT-KK năm 2018 xử lý dữ liệu trên ứng dụng TMS đối với người nộp thuế đã đóng mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3137/TCT-KK Ngày ban hành 15/08/2018
Ngày có hiệu lực 15/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3137/TCT-KK năm 2018 xử lý dữ liệu trên ứng dụng TMS đối với người nộp thuế đã đóng mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close