TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3143/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina.
(Đ/c: D6A-CN, KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương)

Trả lời công văn số 01/CVHQ-VN/2018 ngày 30/8/2018 của Công ty TNHH Giấy Kraft Vina liên quan đến thủ tục nhập khẩu phế, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Thời gian qua, hoạt động nhập khẩu phế liệu có chiều hướng gia tăng mạnh, có nhiều diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp lợi dụng sơ hở về cơ chế chính sách để nhập khẩu phế liệu không đủ điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường vào Việt Nam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5290/VPCP-KTTH ngày 05/6/2018 về việc quản lý chặt chẽ phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4202/TCHQ-PC ngày 17/7/2018 hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam. Trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu phế liệu, cơ quan hải quan nhận được báo cáo phản ánh khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục kiểm tra thực tế đối với phế liệu thời gian qua. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5612/TCHQ-GSQL ngày 27/9/2018 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (gửi kèm).

2. Đối với những nội dung vướng mắc khác, Cục Giám sát quản lý về hải quan ghi nhận và sẽ tham gia ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường khi xây dựng chính sách quản lý đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Lưu ý, đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường số QCVN 33:2018/BTNMT kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty TNHH Giấy Kraft Vina biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3143/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 3143/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 24/10/2018
Ngày có hiệu lực 24/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3143/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close