ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3143/UBND-KGVX
V/v tăng cường tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công văn số 1942/BHXH-CSYT ngày 19/5/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo chính sách Bảo hiểm y tế tại địa phương. Để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT, tăng cường quản lý, kiểm soát việc sử dụng quỹ hiệu quả, tiết kiệm đảm bảo cân đối quỹ theo số thu BHYT trên địa bàn Thành phố; UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 6283/UBND-KGVX ngày 01/11/2016 về việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT và thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ BHYT và Công văn số 610/UBND-KGVX ngày 16/02/2017 về việc phối hợp tăng cường thu nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

2. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

- Chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tỷ lệ bao phủ BHYT và kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố năm 2017; giảm tỷ lệ nợ đọng, trốn đóng BHYT, BHXH, BHTN nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng công tác giám định, kiểm tra rà soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, từ chối thanh toán chi phí không đúng quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người bệnh BHYT.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất và chủ động phối hợp Sở Y tế thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT về sử dụng quỹ BHYT và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Trường hợp phát hiện cơ sở khám, chữa bệnh có hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT, tạm dừng hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT và chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 152/TB-VPCP ngày 24/6/2016 của Văn phòng Chính phủ, không thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT nếu không kết nối liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT với hệ thống thông tin giám định BHYT.

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính xây dựng phương án phân bổ kinh phí khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng trong năm 2017 của từng cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, trình UBND Thành phố xem xét quyết định. Trường hợp vượt quỹ khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng của Thành phố, thực hiện thẩm định theo quy định, xác định nguyên nhân vượt quỹ, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

- Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn Thành phố hằng quý, báo cáo UBND Thành phố và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn trong công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; xác định nguyên nhân gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT bất thường, tần suất khám chữa bệnh, tăng việc chỉ định sử dụng thuốc, chỉ định cận lâm sàng, chỉ định dịch vụ kỹ thuật, chỉ định bệnh nhân vào nội trú, kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

- Thực hiện đấu thầu tập trung thuốc, với mục tiêu giảm giá thuốc từ 10% đến 15% trong năm 2017 theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 321/TB-BCĐĐHG ngày 05/5/2017 của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT:

+ Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh và Công văn số 2955/BYT-BH ngày 01/6/2017 của Bộ Y tế về việc thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT.

+ Gửi dữ liệu hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT hàng ngày ngay khi bệnh nhân ra viện đến Hệ thống thông tin giám định BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bộ Y tế theo quy định.

+ Chủ động rà soát việc chỉ định sử dụng thuốc, dịch vụ y tế hợp lý, đảm bảo chất lượng điều trị, tiết kiệm phấn đấu giảm chi phí bình quân từ 5% đến 10%. Quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT hiệu quả trong nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh.

4. UBND các quận, huyện, thị xã

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hết năm 2017 đạt trên 82,8% và đến năm 2020 đạt trên 90,1% dân số tham gia BHYT. Ngay từ năm học 2017 - 2018, phấn đấu đối tượng học sinh, sinh viên đạt 100% tỷ lệ tham gia BHYT.

- Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHYT, BHXH, BHTN trên địa bàn; xử phạt nghiêm những hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định pháp luật.

Giao Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Y tế đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố : Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, T.V.Dũng, KGVX, KT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(Tuc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3143/UBND-KGVX năm 2017 về tăng cường tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu 3143/UBND-KGVX Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày có hiệu lực 28/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3143/UBND-KGVX năm 2017 về tăng cường tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
Mục lục

Mục lục

Close