TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3144/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu nhựa phế liệu

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệp hội Nhựa Việt Nam
(Đ/c: số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 39/CV-HHNVN ngày 08/8/2018 của Hiệp hội Nhựa Việt Nam về vướng mắc nhập khẩu nhựa phế liệu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 4202/TCHQ-PC đã dẫn chiếu các quy định của pháp luật để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam, cụ thể là Điều 31, 32, 33, 34 Luật Hải quan năm 2014. Theo đó yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đúng quy định về kiểm tra hải quan, trường hợp kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường và các thiết bị tại hiện trường không xác định được lô hàng phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật bảo vệ môi trường thì Chi cục Hải quan cửa khẩu và Chi cục Kiểm định Hải quan/ Cục Kiểm định Hải quan phối hợp thực hiện lấy mẫu đại diện của lô hàng để thực hiện phân tích đánh giá.

Nội dung lấy mẫu kiểm tra của cơ quan hải quan không phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành mà là một hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa bằng các phương tiện, máy móc kỹ thuật của cơ quan hải quan; đồng thời đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5290/VPCP-KTTH.

Liên quan đến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành QCVN 32:2018/BTNMT kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018. Đề nghị Hiệp hội Nhựa Việt Nam hướng dẫn các thành viên thực hiện theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Hiệp hội Nhựa Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- PTCT. Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3144/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu nhựa phế liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3144/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3144/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu nhựa phế liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close