BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3148/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50799/CT-TTHT ngày 20/7/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn, hỗ trợ du học của Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, ngày 13/12/2017, Tổng cục Thuế đã có Phiếu chuyển số 1146/PC-TCT chuyển công văn số 72992/CT-HTr ngày 13/11/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số 2010.01/CVHC ngày 20/10/2017 của Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam sang Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Bộ (bản photo Phiếu chuyển kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3148/TCT-CS năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn, hỗ trợ du học của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Dương Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3148/TCT-CS Ngày ban hành 15/08/2018
Ngày có hiệu lực 15/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3148/TCT-CS năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn, hỗ trợ du học của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Dương Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close