TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3149/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam
(Đ/c: số 59 Vũ Trọng Phụng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 80/2018/CV-VPPA ngày 17/9/2018 của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam về vướng mắc nhập khẩu giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc về thông quan hạng hóa của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tập trung bố trí nguồn nhân lực để thực hiện thủ tục hải quan thông quan nhanh chóng các lô hàng phế liệu nhập khẩu đáp ứng các quy định về pháp luật hải quan và pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo thời gian theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Ngoài ra, đối với các vướng mắc liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và điều chỉnh Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- PTCT. Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3149/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3149/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3149/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close