BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3150/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ứng dụng Quốc tế
(Địa chỉ: Phòng D3 tầng 3, tòa nhà 96 Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1071/PC-VPCP ngày 20/07/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ứng dụng Quốc tế liên quan tới chính sách thuế GTGT tại công văn số 50/CV/IPECO/2018 ngày 12/07/2018. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, quy định về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ những quy định và hướng dẫn nêu trên, về trường hợp nêu tại công văn số 50/CV/IPECO/2018 ngày 12/07/2018 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ứng dụng Quốc tế, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 42305/CT-TTHT ngày 20/06/2018 hướng dẫn Công ty. Đề nghị Công ty căn cứ những quy định và hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn nêu trên để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ứng dụng Quốc tế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/c);
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng Cục THuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3150/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3150/TCT-CS Ngày ban hành 15/08/2018
Ngày có hiệu lực 15/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3150/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close