BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3151/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 739/CT-KTr2 ngày 23/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về hoàn thuế đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh không nêu trường hợp vướng mắc cụ thể của từng đơn vị, không có tài liệu kèm theo, Cục Thuế không có đề xuất xử lý cụ thể cho từng trường hợp.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ trường hợp vướng mắc cụ thể của từng đơn vị, kèm theo các tài liệu có liên quan (nếu có) và Cục Thuế có đề xuất xử lý cụ thể cho từng trường hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3151/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3151/TCT-CS Ngày ban hành 15/08/2018
Ngày có hiệu lực 15/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3151/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close