TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3155/GSQL-GQ5
V/v hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 1317/HQCB-NV ngày 18/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc xử lý đối với mặt hàng quần áo cũ gửi kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng căn cứ khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan 2014; Điều 5 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương và công văn số 2235/VPCP-KTTH ngày 06/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về thí điểm xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam qua các lối mở để thực hiện theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ5 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3155/GSQL-GQ5 năm 2018 về hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3155/GSQL-GQ5 Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3155/GSQL-GQ5 năm 2018 về hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close