TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3156/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 2152/HQAG-NV ngày 28/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về vướng mắc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc đối với các tờ khai hải quan nhập khẩu phế liệu đăng ký trước ngày 01/10/2018, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang căn cứ hướng dẫn của Cục Giám sát quản lý về Hải quan tại công văn số 3013/GSQL-GQ1 ngày 27/9/2018 thực hiện.

2. Về vướng mắc đối với thủ tục nhập khẩu phế liệu qua các cửa khẩu đường thủy nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đang tổng hợp để báo cáo các cấp có thẩm quyền phương án thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3156/GSQL-GQ1 năm 2018 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3156/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3156/GSQL-GQ1 năm 2018 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close