TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3157/GSQL-GQ1
V/v thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An
(Đ/c: Lô MF1, MF1-1 Đường số 5, KCN Đức hòa 1, tỉnh Long An)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn đề ngày 30/8/2018 của Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An (do Văn phòng Chính phủ chuyển đến) về vướng mắc đối với thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Tài nguyên và Môi trường; không thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- PTCT. Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3157/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3157/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3157/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close