TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3158/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu dụng cụ, bao bì đựng thực phẩm

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và Công nghệ Gia Linh
(địa chỉ: số 5, ngõ 178, đường Giải phóng, P. Thanh Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn không số ngày 30/08/2018 của Công ty Cổ phần sản xuất và Công nghệ Gia Linh về đề nghị được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng là dụng cụ, bao bì thực phẩm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ thì tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm quy định tại Điều này.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm phải thực hiện tự công bố sản phẩm phẩm đối với dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

Căn cứ Điều 18 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì “bản tự công bố sản phẩm” là một trong các chứng từ để đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3158/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu dụng cụ, bao bì đựng thực phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3158/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3158/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu dụng cụ, bao bì đựng thực phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close