TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3160/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 của Bộ LĐTBXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Kiều Mỹ Linh.

Trả lời công văn số 25092018/GSQL-KTCL ngày 25/9/2018 của bà Kiều Mỹ Linh về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (sửa đổi Điều 3 Nghị định 132/2008/NĐ-CP) quy định: “3. Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm theo thuyết minh lý do lựa chọn sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này.

4. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp, thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.”

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chưa ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và biện pháp quản lý theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP dẫn trên. Do vậy, việc kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hiện nay thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010, cụ thể việc kiểm tra chất lượng đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư này chỉ áp dụng cho quá trình sản xuất, không áp dụng đối với hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để bà Kiều Mỹ Linh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3160/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3160/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3160/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close