TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3164/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 12328/HQHP-GSQL đề ngày 20/9/2018 của đơn vị nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D, AK và E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với C/O mẫu D cấp điện tử:

Đề nghị đơn vị căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 5724/TCHQ-GSQL ngày 02/10/2018 để xử lý vụ việc theo quy định.

2. Vướng mắc C/O mẫu AK và C/O mẫu E:

Đối với các C/O nêu trên, Tổng cục Hải quan cần xác minh tính hợp lệ của C/O với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O nước xuất khẩu. Khi nhận được kết quả xác minh từ các cơ quan này, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3164/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D, AK và E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3164/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3164/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D, AK và E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close