TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3165/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
(Đ/c: số 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Trả lời công văn số 1232/CV-VSH-QLDA-VTTB ngày 25/9/2018 của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 5 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) quy định thủ tục hải quan đối với trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ như sau:

- “a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:

a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định

- b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:

b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định”

Theo đó, việc thực hiện thủ tục theo quy định bao gồm việc đáp ứng yêu cầu về chính sách quản lý mặt hàng và chính sách thuế tại thời điểm khai báo hải quan.

Như vậy, đối với trường hợp hàng hóa thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ nhưng mặt hàng đăng ký tờ khai thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành thì phải đáp ứng quy định về chính sách quản lý mặt hàng đó tại thời điểm khai báo hải quan.

- Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 (sửa đổi khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ) quy định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì không bao gồm trường hợp sản phẩm, hàng hóa mua bán xuất nhập khẩu tại chỗ.

Do vậy, kiến nghị của Công ty: “đối với hàng hóa mua bán theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, nếu hàng hóa đó đã được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam tại nơi sản xuất thì khi làm thủ tục nhập khẩu, không phải yêu cầu phải đăng ký kiểm tra chuyên ngành” là vượt thẩm quyền của cơ quan hải quan. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Căn cứ ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành Tổng cục Hải quan sẽ có cơ sở để hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện thống nhất.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3165/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3165/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3165/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close