TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3174/GSQL-GQ1
V/v thủ tục chấm dứt mã số thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vina World Link
(Đ/c: phòng 308A tòa nhà UDIC Complex, Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 180823SD của Công ty TNHH Vina World Link về việc xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hiện nay, các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thuế, do đó đề nghị Công ty liên hệ Tổng cục Thuế để được hướng dẫn.

2. Thủ tục hải quan trong giai đoạn chờ được chấp thuận việc sáp nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì “sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.”

Theo quy định trên thì sau khi Công ty nhận sáp nhập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Công ty bị sáp nhập sẽ chấm dứt tồn tại. Như vậy từ thời điểm nộp hồ sơ sáp nhập công ty đến khi Công ty nhận sáp nhập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Công ty bị sáp nhập vẫn được phép thực hiện các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nếu đáp ứng các điều kiện đăng ký tờ khai theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Sau khi Công ty nhận sáp nhập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3174/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục chấm dứt mã số thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3174/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3174/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục chấm dứt mã số thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close