Văn bản "Công văn 3179/GSQL-GQ1 năm 2018 về giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 05/11.2018 và được thay thế bởi Công văn 3508/GSQL-GQ1 năm 2018 về Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành, có hiệu lực từ 05/11/2018

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3179/GSQL-GQ1
V/v Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 518/CATTT-CP ngày 5/9/2018 của Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quy định về Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. Theo đó, Cục An toàn Thông tin đề nghị “Tổng cục Hải quan xem xét, hướng dẫn các cơ quan hải quan địa phương trước mắt chưa yêu cầu doanh nghiệp phải nộp, xuất trình Giấy phép nhập khẩu khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng”. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ ý kiến của Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 518/CATTT-CP dẫn trên để thực hiện. Cục Giám sát quản lý về Hải quan sẽ có ý kiến hướng dẫn cụ thể khi quy định có sự thay đổi.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 518/CATTT-CP ngày 5/9/2018 của Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục Quản lý rủi ro, Cục Thuế XNK, Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Vụ Thanh Tra (để p/h);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 05/11/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3179/GSQL-GQ1 năm 2018 về giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3179/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 09/10/2018
Ngày có hiệu lực 09/10/2018 Ngày hết hiệu lực 05/11/2018
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 3179/GSQL-GQ1 năm 2018 về giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close