BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3181/TCT-KK
V/v kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1381/CT-TTr ngày 20/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại: Điểm a, e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh;

Trường hợp Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhân Phú (sau đây gọi là Công ty) có trụ sở chính tại tỉnh Bình Định. Trong năm 2017, Công ty có phát sinh hoạt động xây dựng vãng lai tại tỉnh Phú Yên. Công ty đã thực hiện nộp tiền thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế của công trình xây dựng vãng lai tại tỉnh Phú Yên vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên theo Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước số 0000048 đề ngày 11/1/2018 thì Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhân Phú được tổng hợp số thuế đã nộp theo chứng từ nộp tiền thuế nêu trên để trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp trên tờ khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế Quý 1/2018 tại trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS; PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3181/TCT-KK năm 2018 về kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3181/TCT-KK Ngày ban hành 17/08/2018
Ngày có hiệu lực 17/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3181/TCT-KK năm 2018 về kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close