TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3183/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12673/HQHP-GSQL ngày 28/9/2018 của Cục Hải quan TP Hải Phòng vướng mắc C/O mẫu D. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về C/O điện tử do Malaysia cấp:

Ngày 02/10/2018, Tổng cục Hải quan có công văn số 5724/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc đánh dấu vào mục “Normal” và “Drawback” trên C/O mẫu D điện tử được truyền thông qua hệ thống một cửa ASEAN. Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng căn cứ công văn số 5724/TCHQ-GSQL dẫn trên để thực hiện.

2. Về sự khác biệt ngày hóa đơn trên tờ khai và trên C/O đối với C/O số tham chiếu 20186058283 cấp ngày 16/8/2018:

Tổng cục Hải quan cần tiến hành xác minh tính hợp lệ của C/O nêu trên với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Singapore và sẽ thông báo bằng văn bản khi có trả lời chính thức của cơ quan cấp C/O có liên quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hải Phòng được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Văn phòng Tổng cục (để biết);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3183/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3183/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3183/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close